تعبیر خواب ادرار

دوشنبه 25 اردیبهشت 1402 تعبیر خواب
تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار بسیاری از افراد، مردان و زنان می توانند رویاهای ادرار ببینند. وقتی خواب ادرار می‌بینید، احساس می‌کنید میل به ادرار کردن دارید و ناخواسته هنگام خواب ادرار می‌کنید. از طریق ادرار، موجودات زنده می توانند از شر مواد موجود در بدن خلاص شوند. در کنار خوردن و خوابیدن، این یکی از نیازهای اساسی است که انسان و حیوان باید برآورده کنند.

رویاهای ادرار بیانگر احساساتی هستند که شما متوجه آن نمی شوید. باید بدانید که زمینه خواب تعیین کننده است. اما معمولاً دیدن ادرار در خواب نشان دهنده از دست دادن دردسر، تولد دوباره، پایان درگیری است. در اینجا چند مورد احتمالی از دیدن خواب ادرار آورده شده است:

تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار

 

تعبیر خواب ادرار کردن در رختخواب

شما از آنچه خواهید گفت می ترسید و نگران هستید. شما فردی خجالتی و درونگرا هستید.

کودک شما در حال ادرار کردن، این بینش به این معنی است که شما برای سلامتی فرزندتان نگرانی دارید.

تعبیر خواب ادرار کردن در دستشویی را ببینید

این نماد یک بحران عاطفی در برخی موقعیت های غیرقابل کنترل است. شما انسان هستید و محدودیت های خود را دارید. شما باید یاد بگیرید که احساسات خود را به موقع بیان کنید.

تفاسیر دیگر ادرار کردن

 • ادرار در خواب به معنای پول حرام است.
 • وقتی در مکانی نامعلوم ادرار می کردید، یعنی در آن نقطه ازدواج خواهید کرد.
 • طوری رویا پردازی کنید که انگار شاش می شوید، سپس پولی می دهید که به شما باز می گردد.
 • ادرار کردن خون یعنی داشتن فرزند معلول.
 • رویای ادرار کردن فقط نیمی از آن به معنای خرج نیمی از ثروت و هدر دادن بقیه است.
 • صورتت را با ادرار بشور، یعنی پسر خوبی خواهی داشت.
 • در خواب ادرار کردن در خانه عبادت، به این معنا است که پول جمع می کنید.
 • خواب ادرار کردن بر روی لباس به معنای استفاده از پول برای تأمین هزینه های خانواده است اما با اختلاف.
 • خواب ادرار کردن در چاه به معنای اهدا است.
 • خواب نگه داشتن ادرار به معنای خشم یا واریز پول است.
 • یک نفر روی بدن شما ادرار می کند، یعنی به کسی که ادرار کرده است پول بدهید.
 • خواب نوشیدن ادرار کسی که می شناسید به معنای افرادی مانند شماست.
 • ادرار زرد به معنای کودک ضعیف است.
 • رویای ادرار کردن در جای مناسب، به معنای هیجان در هنگام غمگینی، زمانی که فقیر مولد خواهد بود.

 

تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار از نظر بزرگان

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب ادرار کردن بر 6 وجه است
1- ثروتمندی به شرط آنکه فقیر باشد .
2- آزادی برای زندانی
3- شفا برای بیمار
4- بازگشتن مسافر از سفر
5- عزل شدن قاضی و عامل
6- ضرر و زیان برای بازرگان

حضرت دانیال گوید :

بعضی از معبران گفته اند : ادرار نشانه مال حرام است
اگر کسی در خواب ببیند که به جای ادرار خون میامد ، نشانه به دنیا آمدن فرزند اوست
اگر کسی در خواب ببیند که به جای ادرار چرک و خون میامد نشانه آنست که او صاحب فرزندی معلول خواهد شد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر کسی در خواب ببیند که مردم با ادرار او وضو میگرفتند نشانه آنست که صاحب فرزندی عالم و دانا میشود که مردم از او پیروی کنند.

جابر مغربی گوید :

اگر کسی در خواب ببیند که لباس او به ادرار آلوده شد ، نشانه آنست که تمام ثروتش را برای فرزندش هزینه کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن ادرار در خواب نیکوست چه خودتان ادرار کنید چه دیگری .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ادرار نشانه آنست که مورد تحقییر قرار میگیرید .
تعبیر خواب یک ظرف مخصوص ادرار نشانه آنست که آینده شما روشن و خوش خواهد بود .

 

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

دیدن خواب ادرار نشانه احساساتی است که سرکوب کرده اید.
بسته به محتوای خوابتان، دیدن خواب ادرار نمادی از این است که روی زندگی تان، کنترل اولیه را دارید یا ندارید.

تعبیر خواب پارچه مشکی

تعبیر خواب پارچه مشکی و رنگی

تعبیر خواب بیماری

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا