تعبیر خواب آینه

پنج‌شنبه 29 خرداد 1399 تعبیر خواب

تعبیر خواب آینه

اگر کسی در خواب چهره خود را زیبا دید، دارای باطنی زیبا و پسندیده است

اگر چهره ای کریه و زشت از خود مشاهده کرد، دلیل بر سیرت ناهنجار خود اوست.

اگر در سنین پیری است و صورت جوان در آینه مشاهده کرد، ظاهر و باطنی نیکوکار دارد

اگر در سنین جوانی صورت خود را در آینه پیر دید، دلیل بر ظاهر و باطن بد اوست.

فال حافظ آنلاین

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب از نگاه بزرگان:

 امام صادق می فرمایید:

آینه در خواب دیدن به شش وجه تعبیر باشد :

۱-زن

۲-شریک

۳-کار با وضعیت و کیفیت روشن

۴-پسری برایش به دنیا خواهد امد

۵-مقام و حکومت

۶-دوست ویار

دیدن آینه در خواب نشانه ازدواج است اگر دختری مجرد باشد  شوهر پیدا می کند و نزد شوهرش عزیز و گرامی خواهد شد. و اگر پسری مجرد , باشد زن می گیرد .

اینکه آینه را به کسی می دهیم یا , از کسی می گیریم . یا اینکه در آینه نقره ای نگاه کنیم  خوب است

محمد بن سیرین می گوید:

دیدن آینه در خواب مقام و فرمانروایی و سروری است.

اگر در خواب ببیند به کسی آینه ای داد ، مال و متاع خود را به کسی می سپارد.

اگر دختری خواب ببیند که در آینه نگاه می کند ، خواهری نصیبش خواهد شد.

اگر خواب ببیند در آینه نقره ای می نگرد ، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می شود.

عده ای از معبران دیدن آینه نقره ای را در خواب بد شگون و نامیمون دانسته اند.

اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد.

اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد.

جابر مغربی گوید:
 اگر در خواب چهره خودت را در آیینه ببینی به معنای این است که کار تو خوب می‌شود.
ابراهیم کرمانی گوید: 
  • اگر مردی در خواب ببیند که در آینه آهنی نگاه می‌کند و زن او حامله باشد نشانگر این است که پسری به دنیا می‌آورد که خصوصیاتش همانند پدرش است..
  • اگر زن حامله در آینه آهنی نگاه کند نشانه زاییدن دختری است که خصوصیات او مانند مادرش است و اگر زن حامله نباشد این خواب اینگونه تعبیر می‌شود که شوهرش او را طلاق داده است و با شخص دیگری ازدواج می‌کند، زن نیز با مرد دیگری ازدواج خواهد کرد.
  • اگر پسری در خواب خود را در آیینه آهنی ببیند به معنای این است که صاحب برادر خواهد شد و اگر دختر این خواب را ببیند صاحب خواهر خواهد شد.

 

تعبیر خواب آینه

 تمیز کردن آینه

دیدن تمیز کردن آینه یا گرد گیری کردن آن در خواب نشان دهنده آن است که شما در حال تقویت کردن یا تغییر دادن جنبه هایی از هویت شخصی خودتان هستید.

تعبیر خواب آینه شکسته

  • دیدن آینه شکسته در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است.
  • اگر دختری ببیند آینه‌ای را می‌شکند، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.
  • آینه می‌شکسته: اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد.
  •  شکستن آیینه در خواب نشانگر این است که تصوی قدیمی خود را می‌شکنید، در واقع ممکن است شما به یک عادت قدیمی پایان دهید

تعبیر خواب  آینه در خواب دختر

اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند، نشانه آن است , که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.

تعبیر خواب آینه بزرگ

اگر در خواب آینه بزرگی ببینید  این خواب نشان دهنده درک شما از مجموع زندگی خود به عنوان یک کل است.

اگر در این خواب ببینید که در حال لباس پوشیدن در برابر آینه بزرگی هستید و سر تا پای خود را در آینه می بینید، تعبیر آن کیفیت و چگونگی ارزش دادن به ظاهر بیرونی خود در برابر دیگران است. برای شما بسیار مهم است که در برابر دیگران چگونه دیده شوید.

تعبیر خواب خریدن آینه

اگر در خواب دیدید که آینه ای خریده اید به این معنی است که نیاز دارید بیشتر به خود برسید. اگر شخص دیگری آن را برای شما خرید دلیل بر این است که از شما انتظاراتی دارد.

تعبیر خواب آینه به عنوان هدیه

محمد بن سیرین گوید :

  • تعبیر خواب آینه هدیه گرفتن ، مال خود را به کسی میدهد

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

  • هدیه دادن آینه از مرد ناشناس و نگاه کردن به آن تعبیرش آنست که به دیدار دوستان گذشته خود خواهد رفت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  • هدیه آینه خود به دیگری  نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی برسد .
تعبیر گردو در خواب

تعبیر خواب گردو/دیدن گردو در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب

تعبیر خواب گرفتن و دادن چیزی به مرده

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi