تعبیر خواب آینه

چهارشنبه 27 بهمن 1400 تعبیر خواب

تعبیر خواب آینه: آینه نشان دهنده حقیقت، خلوص و وفاداری است، این بازتابی از روح شماست. دیدن آینه در خواب دیدن خود در آینه در خواب به معنای کاوش در قلب، شخصیت خود است، همچنین تجزیه و تحلیل عیوب، شخصیت خود است.
برخی از معانی دلالت بر این دارد که آینه مظهر مرگ نیز می باشد، زیرا دری به جهان دیگر است.

-دیدن آینه در خواب و دیدن خود در آینه در خواب، برای یک فرد مجرد، نوید یک ملاقات عاشقانه است.
-خواب آینه نشان دهنده زن برای مرد و مرد برای زن است.

-دیدن آینه در خواب برای یک زن متاهل می تواند از بارداری آینده خبر دهد.

-دیدن آینه شکسته در خواب یک فال عاطفی بد است زیرا از یک دوستی شکسته خبر می دهد.

-دیدن آینه ای که هیچ انعکاسی را نشان نمی دهد یا هیچ انعکاسی ندارد، بسته به اینکه سطح آن کدر یا براق باشد، نگرانی یا شادی را آشکار می کند.

-دیدن چهره  در آینه و در آینه خود را زیبا دید، دارای باطنی زیبا و پسندیده است

-دیدن آینه و قیافه کریه و زشت از خود مشاهده کرد، دلیل بر سیرت ناهنجار خود اوست.

-اگر در سنین پیری است و صورت جوان در آینه مشاهده کرد، ظاهر و باطنی نیکوکار دارد

-اگر در سنین جوانی صورت خود را در آینه پیر دید، دلیل بر ظاهر و باطن بد اوست.

 

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب شکستن آینه:

  • شکستن داوطلبانه آینه در خواب، بدبختی و فاجعه را پیش بینی می کند.
  • دیدن آینه شکسته در خواب، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان است.
  • اگر دختری ببیند آینه‌ای را می‌شکند، علامت آن است که ازدواجی نامبارک خواهد داشت و همچنین روابط دوستانه ناموفق.
  • آینه می‌شکسته: اتفاق غیر منتظره ای باعث پریشانی شما خواهد شد.
  •  شکستن آیینه در خواب نشانگر این است که تصوی قدیمی خود را می‌شکنید، در واقع ممکن است شما به یک عادت قدیمی پایان دهید

 تمیز کردن آینه

دیدن تمیز کردن آینه یا گرد گیری کردن آن در خواب نشان دهنده آن است که شما در حال تقویت کردن یا تغییر دادن جنبه هایی از هویت شخصی خودتان هستید.

 

تعبیر خواب  آینه در خواب دختر

اگر دختری در خواب چهره رنگ پریده نامزد خود را در آینه ببیند، علامت آن است که خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شکنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهره نامزد خود را شاداب ببیند، نشانه آن است , که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاه به طول خواهد انجامید.

 

تعبیر خواب آینه بزرگ

اگر در خواب آینه بزرگی ببینید  این خواب نشان دهنده درک شما از مجموع زندگی خود به عنوان یک کل است.

اگر در این خواب ببینید که در حال لباس پوشیدن در برابر آینه بزرگی هستید و سر تا پای خود را در آینه می بینید، تعبیر آن کیفیت و چگونگی ارزش دادن به ظاهر بیرونی خود در برابر دیگران است. برای شما بسیار مهم است که در برابر دیگران چگونه دیده شوید.

 

تعبیر خواب آینه به عنوان هدیه

 

  • تعبیر خواب آینه هدیه گرفتن ، مال خود را به کسی میدهد
  • هدیه آینه خود به دیگری  نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی برسد
تعبیر خواب کوسه

 

تعبیر خواب خریدن آینه

اگر در خواب دیدید که آینه ای خریده اید به این معنی است که نیاز دارید بیشتر به خود برسید. اگر شخص دیگری آن را برای شما خرید دلیل بر این است که از شما انتظاراتی دارد.

 

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه از نگاه بزرگان:

در اسلام، رویای آینه می تواند ترس شما را از تصویر خود نشان دهد.
خواب دیدن صحبت با آینه در اسلام نشانه آن است که بیننده خواب باید با دقت به صدای خود از درون گوش دهد.
دیدن آینه پیچ خورده نشان می دهد که بیننده خواب در دنیای توهم اسلام است.
رویای آینه شکسته یا شکسته، در این صورت خواب بیننده نیاز دارد که سریع با دیگران ارتباط برقرار کند.

 امام صادق می فرمایید:

آینه در خواب دیدن به شش وجه تعبیر باشد :

۱-زن

۲-شریک

۳-کار با وضعیت و کیفیت روشن

۴-پسری برایش به دنیا خواهد امد

۵-مقام و حکومت

۶-دوست ویار

تعبیر خواب آینه از نظر نوستراداموس:

آینه نماد رمز و راز و دوگانگی در خواب است.
دیدن آینه در خواب می تواند خبر از رسیدن یک خبر غیر منتظره بدهد.
آینه شکسته در خواب، نشانه خیانت است.
دیدن آینه ای زیبا با تذهیب، از یک دوره مساعد خبر می دهد.

محمد بن سیرین می گوید:

دیدن آینه در خواب مقام و فرمانروایی و سروری است.

اگر در خواب ببیند به کسی آینه ای داد ، مال و متاع خود را به کسی می سپارد.

اگر دختری خواب ببیند که در آینه نگاه می کند ، خواهری نصیبش خواهد شد.

اگر خواب ببیند در آینه نقره ای می نگرد ، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می شود.

عده ای از معبران دیدن آینه نقره ای را در خواب بد شگون و نامیمون دانسته اند.

اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد.

اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد.

جابر مغربی گوید:
 اگر در خواب چهره خودت را در آیینه ببینی به معنای این است که کار تو خوب می‌شود.
ابراهیم کرمانی گوید: 
  • اگر مردی در خواب ببیند که در آینه آهنی نگاه می‌کند و زن او حامله باشد نشانگر این است که پسری به دنیا می‌آورد که خصوصیاتش همانند پدرش است..
  • اگر زن حامله در آینه آهنی نگاه کند نشانه زاییدن دختری است که خصوصیات او مانند مادرش است و اگر زن حامله نباشد این خواب اینگونه تعبیر می‌شود که شوهرش او را طلاق داده است و با شخص دیگری ازدواج می‌کند، زن نیز با مرد دیگری ازدواج خواهد کرد.
  • اگر پسری در خواب خود را در آیینه آهنی ببیند به معنای این است که صاحب برادر خواهد شد و اگر دختر این خواب را ببیند صاحب خواهر خواهد شد.

 

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب

فال حافظ آنلاین

8تعبیر خواب بارداری

تعبیر گردو در خواب

تعبیر خواب گردو

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا