تعبیر خواب پیاز

دوشنبه 25 بهمن 1400 تعبیر خواب
تعبیرخواب پیاز

تعبیرخواب پیاز

خواب پیاز یا پیاز به این معنی است که شما باید چیزی را مرتب کنید تا به مشکل خاصی برسید. این رویا به این معنی است که مشکل شما لایه های زیادی دارد. برخی از این لایه ها ممکن است نتیجه مسائل دوران کودکی شما باشد که شما را از حرکت به جلو باز می دارد.

اگر در خواب پیاز را پوست می‌کنید، ممکن است نشان‌دهنده نیاز به چالش کشیدن خود در مورد موضوعی در زندگی باشد.

دیدن پیاز در خواب و پرورش آن، از بهبود سلامتی شما خبر می دهد.

دیدن پیاز در خواب می تواند نشان دهنده حساسیت نابجا باشد.

ﭘﻴﺎﺯ ﻣﻴﻜﺎﺭﻳﺪ:به دست آورن ﻳﻚ ﺷﺎﻧﺲ , ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺪﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﺪ

ﭘﻴﺎﺯ می خرید: ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺟﺮﻳﺤﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ

ﭘﻴﺎﺯ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ: ﺭﻗﻴﺒﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ

ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﻴﺎﺯ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ

ﭘﻴﺎﺯ ﻣﻴﺨﻮﺭﻳﺪ: ﻳﻚ ﺭﺍﺯ ﻓﺎﺵ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﭘﻴﺎﺯ ﻣﻴﭙﺰﻳﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﺥ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺂﻳﺪ

 

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز

 

تعبیر خواب سرخ کردن پیاز چیست؟

خوابی که در آن پیاز را سرخ می کنید، نشان دهنده این است که باید برای غلبه بر نقاط ضعف خود تلاش کنید.

 

تعبیر خواب پیاز سبز:

تعبیر خواب پیاز سبز ، سلامتی و صحت در زندگی است.

 

 تعبیر خواب پرتاب کردن پیاز:

نشان دهنده حوادثی وحشتناک است که در زندگی وجود دارد و شما را بسیار آزرده خاطر می کند.

 

تعبیر خواب پیاز خام:

به مشکلات درون خانواده شما اشاره می کند. ممکن است با اعضای خانواده خود به تفاهم نرسیده باشید و این موضوع باعث تنش و ناراحتی شما بشود.

 

تعبیر خواب پیاز فاسد:

تعبیر خواب پیاز فاسد، بدبینی شما نسبت به دیگران است. این بدبینی باعث مشکلات بسیاری در زندگی شما خواهد داشت.

 

تعبیر خواب پیاز حلقه ای:

تعبیر خواب پیاز حلقه ای خوشی های کوتاه مدت است. این خوشی ها تکراری است و برای شما زیاد خوشایند نیست. سعی کنید از لحظات خود لذت ببرید و اختلافات را کنار بگذارید.

 

تعبیر خواب پیاز خرد شده:

تعبیر پیاز خرد شده در خواب نشان دهنده تلاش شما برای پیدا کردن تکیه گاهی برای خود است. با این حال قادر هستید به تنهایی مشکلات خود را حل کنید و به اهداف خود برسید.

 

تعبیر خواب مزرعه پیاز:

مزرعه پیاز در خواب نشان دهنده انرژی های منفی است. ممکن است اتفاقات بدی در آینده رخ دهد و باعث آسیب و ضرر به شما شود.

 

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز از نظر بزرگان:

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻧﻘﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭘﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻳﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ, ﻳﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺳﺨﻦ ﺯﺷﺖ ﻭ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻳﺎ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﺪﺍﻣﺖ ﺍﺳﺖ

تعبیر خواب جواهرات در خواب چیست؟

ﭘﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ

ﺍﻭﻝ: ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ,

ﺩﻭﻡ: ﻏﻴﺒﺖ ﻭ ﺳﺨﻦ ﺯﺷﺖ

ﺳﻮﻡ: ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎ

 

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﭘﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﺧﻮﺵ ﻭ ﺯﺷﺖ, ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺼﻠﺢ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﺭ ﺍﺳﺖ, ﺑﻪ ﺟﻬﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺣﺮﺍﻡ ﺭﻓﻊ ﻛﻨﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺼﻠﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺩﺭ ﻭﻱ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺯﺷﺖ ﮔﻮﻳﻨﺪ, ﺧﺎﺻﻪ ﭼﻮﻥ ﭘﻴﺎﺯ ﺳﺮﺥ ﺍﺳﺖ

ﺍﮔﺮ ﭘﻴﺎﺯ ﭘﺨﺘﻪ ﺧﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺯ ﺣﺮﺍﻡ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻱ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ

 

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺪ ﺍﺳﺖ

 

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﺯ ﺧﺎﻡ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺨﻨﻲ ﺯﺷﺖ ﻭ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﭘﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻳﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﮔﺸﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ

 

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺩﻳﺪﻥ ﭘﻴﺎﺯ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﻧﻮﻣﻴﺪﻯ ﺍﺳﺖ

ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭘﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ

 

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

1 ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﭘﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻭ ﺣﺴﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ

2 ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭘﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺍﺳﺖ

3 ﺩﻳﺪﻥ ﭘﻴﺎﺯ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺮﻓﺔ ﺷﻤﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﺍ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮﻩ ﺑﺪﻫﺪ

4 ﺩﻳﺪﻥ ﭘﻴﺎﺯ ﭘﺨﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ

5 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪﻥ ﭘﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺘﺎﻥ ﺍﺷﻚ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻗﺒﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ

 

تعابیر دیگر خواب پیاز:

در خواب پیاز گندیده می توانید این خواب را ببینید زمانی که نگران سلامتی خود باشید خواب دیدن پیاز قرمز در اسلام خواب پیاز گندیده مربوط به مشکلات جسمی و روحی و سلامتی است.
پختن با پیاز در خواب ممکن است نشان دهنده احساس ناخوشایندی باشد و بر کیفیت زندگی شما تأثیر بگذارد.

تعبیر خواب…………..

 

تعبیر گردو در خواب

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب خوک

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا