تعبیرخواب عروسی چیست؟

یکشنبه 9 مرداد 1401 تعبیر خواب

تعبیرخواب عروسی چیست؟

به صورت کلی دیدن عروسی در خواب خوب نیست و تمام بزرگان آن را عزا دانسته اند و فقط درصورتی بد نیست که شما نام و مشخصات عروس یا داماد را بشناسید! گاهی تعبیر این خواب نشانه ای از مرگ بیننده خواب را به همراه داشته است.

تعبیر خواب عروسی از نظر بزرگان

 محمدبن سیرین در باره دیدن خواب عروسی اینگونه می گوید:

 • اگر در خواب بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، به این معنا است که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.
 • اگر در خواب بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.
 • اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را خواب بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.
 • اگر آن زن معروف بود، به این معنا است که بر نقصان مال زن کند.
تعبیرخواب عروسی

تعبیرخواب عروسی

تعبیر خواب عروسی از نظر ابراهیم کرمانی

 • اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، به معنای مصیبت است.
 • خواب ازدواج : ایام خوش در پیش است
 • اگر در یک ازدواج شرکت کنید: منفعتهای بزرگ مالی
 • ازدواج یکی از اعضاء فامیل : خصومت در خانواده
 • یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
 • ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ
 • ازدواج یک برادر : پول
 • ازدواج یک دختر باکره : احترام
 • ازدواج پسرتان : پول به دستتان میرسد.
 • ازدواج دخترتان : ثروت
 • در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید: پول زیادی بدست میاورید
تعبیرخواب عروسی با فرد ناشناس

تعبیرخواب عروسی با فرد ناشناس

تعبیر خواب عروسی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند , و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت.
 • تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد, و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند.
 • اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست , چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست, و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.
تعبیر خواب لباس عروس

تعبیر خواب لباس عروس

تعبیرخواب عروسی از دید امام صادق

 •  تعبیرهای ازدواج کردن با زن عبارتند از: بزرگی , فراوانی مال و اموال , آسایش و آرامش , شادی و نشاط .
تعبیر خواب خیار در خواب چیست

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد.
 • اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.
 • اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.

 

تعبیر خواب باران + دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر/8 تعبیر خواب کبوتر

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا