تعبیرخواب شکنجه در خواب چیست؟

پنج‌شنبه 22 آذر 1397 تعبیر خواب
تعبیرخواب شکنجه در خواب چیست؟

 

اگر در خواب دیدید کسی شما را شکنجه می دهد مفهوم آن این است که شما تسلیم محض هستید و نزد شکنجه کننده زبون و خوار شده اید و او بر شما حاکم است که می تواند شما را شکنجه دهد.

این پیش داوری ذهن شما است که همه این ها را در یک صحنه _ شکنجه شدن – نشانتان می دهد. ضمیر نهفته شما می خواهد بگوید زبون و ذلیل و خوار شده اید.

کسی به شما تعدی می کند و نمی توانید از حق خود دفاع کنید، نه مقابله و نه مخالفت. چنان چه ببینید ناشناسی شما را شکنجه می دهد یک بیگانه موجب خواری شما می شود و اگر آشنائی این کار را بکند از آشنا و چه بسا از نزدیکان خویش ضربه می خورید. شکنجه دادن دیگران نیز تسلط بر دیگران است.

ابن سيرين گويد:

شکنجه در خواب دليل خاري وبيچارگي بود اگر بيند آن کس کس ديگر را شکنجه مي کرد دليل که آن کس را در ميان مردم خوار کند

جابر گويد اگر پادشاه اورا شکنجه مي کرد دليل که از پادشاه به او مضرّت رسد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اگر در خواب ديديد کسي شما را شکنجه مي دهد مفهوم آن اين است که شما تسليم محض هستيد و نزد شکنجه کننده زبون و خوار شده ايد و او بر شما حاکم است که مي تواند شما را شکنجه دهد. اين پيش داوري ذهن شما است که همه اين ها را در يک صحنه _ شکنجه شدن – نشانتان مي دهد. ضمير نهفته شما مي خواهد بگويد زبون و ذليل و خوار شده ايد. کسي به شما تعدي مي کند و نمي توانيد از حق خود دفاع کنيد، نه مقابله و نه مخالفت. چنان چه ببينيد ناشناسي شما را شکنجه مي دهد يک بيگانه موجب خواري شما مي شود و اگر آشنائي اين کار را بکند از آشنا و چه بسا از نزديکان خويش ضربه مي خوريد. شکنجه دادن ديگران نيز تسلط بر ديگران است.

 

منبع:آلامتو

منبع:سوتک

تعبیر خواب قفل در خواب چیست؟

تعبیر خواب قفل در خواب چیست؟

دوچرخه سواری

تعبیر خواب دوچرخه سواری چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا