تعبیرخواب پرنده شکاری شاهین /دیدن شاهین در خواب نشانه چیست

یکشنبه 25 آبان 1399 تعبیر خواب
تعبیرخواب پرنده شکاری شاهین

تعبیر خواب شاهین(پرنده شکاری)

 

شاهین پرنده ای است کاری و در شکار پرندگان دیگر برای تغذیه از رحم و مروت به دور است. اگر کسی این پرنده را در خواب ببین که از طرف کسی به او هدیه شد، به منافعی دست پیدا می کند و اگر این پرنده را رام و مطیع خود دید، افراد زیر دست وی از او حرف شنوی دارند. اگر ببینید که برای به دام انداختن شاهین تلاش می کنید، در پی کسب مقام و جاه تلاش خواهید کرد. در خواب نگریستن به چشم شاهین نیز خوب نیست.

 

تعبیر خواب شاهین از نظر بزرگان

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن شاهین درخواب بر چهار وجه است.
  1. قدر و مقام و منزلت
  2. فرمانروایی
  3. مال و نعمت
  4. فرزند

محمدبن سیرین گوید:

 دیدن شاهین در خواب، دلیل که از پادشاه ظالم بزرگی یابد. اگر بیند که شاهین مطیع او بود، دلیل که فرزندی آورد.

ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن شاهین درخواب، دلیل بر مردی بسیار دانا بود.

تعبیر خواب شاهین(پرنده ای شکاری)

 

تعبیر خواب شاهین آرام ومطیع:

اگر ببینی شاهین مطیع و رام تو می‌باشد، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی.

تعبیر خواب گوشت شاهین

اگر ببینی گوشت شاهین می‌خوری، یـعـنـی شخص ستمگری باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.

تعبیر خواب کشتن شاهین

 اگر در خواب شاهینی را کشتید این خواب علایم خوبی به همراه دارد. این رویا نشان می‌دهد که در زندگی روزانه می‌توانید از حقوق خود در برابر دشمنان محافظت کنید.

تعبیر خواب حمله شاهین

 نیکو نیست اگر ببینید که شاهین به شما که صاحبش هستید زحمت و جراحتی وارد می‌آورد. در خواب نگریستن به چشم شاهین نیز خوب نیست.

تعبیر خواب گرفتن شاهین

 اگر در خواب ببینید که برای به دام افکندن شاهین تلاش می‌کنید این نشان تلاشی است که در جهت کسب جاه و مقام و مال انجام می‌دهید و چنانچه شاهین را به چنگ بیاورید پیروز می‌شوید و مقام و منزلت می‌یابید. اگر ببینید که شاهین رام شماست و بر دست و پنجه شما نشسته بی تلاش و زحمت پیروز و کامروا می‌شوید
[ngd-single-post-view]
تعبیر خواب عنکبوت

تعبیر خواب عنکبوت/دیدن عنکبوت در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب بلدرچین

تعبیر خواب بلدرچین/دیدن خواب بلدرچین در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi