تعبیر خواب شاهین پرنده شکاری

یکشنبه 3 بهمن 1400 تعبیر خواب
تعبیرخواب پرنده شکاری شاهین

تعبیر خواب شاهین(پرنده شکاری)

تعبیر خواب شاهین:شاهین پرنده‌ای است شکاری و تیز چنگ و بلند پرواز که دیدنش در خواب نیکو است

شاهین پرنده ای است که نماد رهبری است. زمانی تصور می شد که اگر از شاهین پیروی کنی، در مسیر درستی قرار می گیری.

اگر کسی این پرنده را در خواب ببین که از طرف کسی به او هدیه شد، به منافعی دست پیدا می کند و اگر این پرنده را رام و مطیع خود دید، افراد زیر دست وی از او حرف شنوی دارند. اگر ببینید که برای به دام انداختن شاهین تلاش می کنید، در پی کسب مقام و جاه تلاش خواهید کرد. در خواب نگریستن به چشم شاهین نیز خوب نیست.

برخی از معانی مرتبط با شاهین عبارتند از: برتری، معنویت، نور، قدرت، توانایی تمرکز، نبوت، آزادی، شدت و عزم.

 

تعبیر خواب شاهین

تعبیر خواب شاهین

تعبیر خواب شاهین آرام ومطیع:

اگر ببینی شاهین مطیع و رام تو می‌باشد، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی.

 

تعبیر خواب گوشت شاهین:

اگر ببینی گوشت شاهین می‌خوری، یـعـنـی شخص ستمگری باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.

 

تعبیر خواب کشتن شاهین:

اگر در خواب شاهینی را کشتید این خواب علایم خوبی به همراه دارد. این رویا نشان می‌دهد که در زندگی روزانه می‌توانید از حقوق خود در برابر دشمنان محافظت کنید.

 

تعبیر خواب حمله شاهین:

نیکو نیست اگر ببینید که شاهین به شما که صاحبش هستید زحمت و جراحتی وارد می‌آورد. در خواب نگریستن به چشم شاهین نیز خوب نیست.

دیدن گرگ در خواب به چه معناست؟

 

تعبیر خواب گرفتن شاهین:

اگر در خواب ببینید که برای به دام افکندن شاهین تلاش می‌کنید این نشان تلاشی است که در جهت کسب جاه و مقام و مال انجام می‌دهید و چنانچه شاهین را به چنگ بیاورید پیروز می‌شوید و مقام و منزلت می‌یابید. اگر ببینید که شاهین رام شماست و بر دست و پنجه شما نشسته بی تلاش و زحمت پیروز و کامروا می‌شوید

 

تعبیر خواب شاهین

تعبیر خواب شاهین

تعبیر خواب شاهین از نظر بزرگان

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن شاهین درخواب بر چهار وجه است.

-قدر و مقام و منزلت

-فرمانروایی

-مال و نعمت

-فرزند

 

آنلی بیتون می‌گوید:

 

دیدن شاهین در خواب، نشانه آن است که دیگران به پیشرفت و موفقیت شمابا حسادت می‌نگرند.
اگر دختری خواب شاهین ببیند، نشانه آن است که کسی به او تهمت خواهد زد.

 

محمدبن سیرین گوید:

دیدن شاهین در خواب، دلیل که از پادشاه ظالم بزرگی یابد. اگر بیند که شاهین مطیع او بود، دلیل که فرزندی آورد.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن شاهین درخواب، دلیل بر مردی بسیار دانا بود.

تعبیر خواب……

تعبیر خواب نوزاد

افتادن دندان در خواب

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا