در روانشناسی یونگ دیدن زیتون در خواب به معنای شفا می باشد و درخت زیتون در خواب به معنای صلح و دوستی می باشد . 

اگر در خواب دیدید با برگ های زیتون تاجی برای خود درست کرده اید یعنی موفق می شویدو در زندگی  به آرامش می رسید .

 

اگر در خواب زیتون ببینید که می خورید و  طعم خوشمزه داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن لذت ببرید خوب است  تعبیر آن خوب است. در این حالت نعمت است که به شما روی می آورد

ولی اگر در خواب زیتونی که می خورید طعم بدی داشته باشد و شما از خوردن آن  احساس بدی داشته  باشید تعبیر آن این است که غم و اندوه به سراغ شما میاید.

با همه این ها دیدن روغن زیتون در خواب خیر و خوبی و نعمت است.

رنگ زیتون :

سیاه :باشد غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می آورد.

زرد: باشد بیمار و رنجور می شوید

سبز : باشد خوب است به شرطی که در خواب حالت کراهت در شما پیدا نشود.

تعبیر خواب زیتون , دیدن زیتون در خواب چه تعبیری دارد؟

دادن زیتون به دیگران:

اگر در خواب ببینید که زیتون به کسی می دهید و می دانید که آن شخص زیتون را دوست نمی دارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می کنید و زیان و ضرر می رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می برید به او خیر و برکت می رسانید.

 

گرفتن زیتون از دیگران:

اگر کسی به شما زیتون داد و شماخوشتان نیامد سخن سرد می شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را  می ستاید و به شما سود و نفع میرساند.

چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است.

تعبیر خواب زیتون ، امام صادق و حضرت یوسف برای زن باردار و زیتون سبز چیست

***تعبیر درخت زیتون در خواببه روایت معبران***

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر درخت زیتون، مرد با اصل و نسب می‌باشد، ولی مال و اموال کمی دارد و کم خوبی می‌کند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید ، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند .

شکستن ظرف زیتون در خواب ، نشانه آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد .

تعبیر خواب زیتون به روایت محمد بن سیرین

اگر زیتون درخواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه.

 

***تعبیر خوردن زیتون در خواب به روایت معبران***

تعبیر خواب زیتون به روایت جابر مغربی

اگر در خواب بیند زیتون تلخ می خورد، یعنی  کمی منفعت به رنج و سختی حاصل او می شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

خوردن زیتون به معنای مشکلات در خانواده می باشد.

آنلی بیتون می گوید:

خوردن زیتون در خواب ، علامت یافتن دوستان وفادار است .

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب بیند زیتون میخورد به معنای غم و ناراحتی است

 

***تعبیر روغن زیتون در خواب به روایت معبران***

 ابراهیم کرمانی

روغن زیتون به خواب، خیرو برکت بود. اگر بیند روغن زیتون می پالود و میخورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد.

منوچهر تهرانی می گوید:

دیدن روغن زیتون در خواب خوب است

 

***تعبیر چیدن زیتون در خواب***

لوک اویتنهاو می گوید :

چیدن زیتونیعنی شما بیش از حد سریع کارها را قضاوت می کنید

مطیعی تهرانی می گوید:

چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می کنید ، علامت آن است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد .

 

همراه ما باشید…………