تعبیرخواب انگشتر /دیدن انگشتر درخواب نشانه جیست

سه شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خو اب انگشتر

تعبیر خو اب انگشتر

تعبیر خواب از بین رفتن انگشتر ، آفت در کسب و کارش است

تعبیر خواب دزدیده شدن انگشتر آفت و رکود در کسب و کار است

تعبیر خواب شکستن انگشتر و ماندن نگین این است که مقامش از دست می رود ولی آبرویش می ماند

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر این است که از دارایی اش بخشش می کند

تعبیر خواب فروختن انگشتر به پول این است که همه دارایی اش را می فروشد

تعبیر خواب شکستن انگشتر اختلاف و جدایی از همسر است

تعبیر خواب انگشتر برنج و مس در دست داشتن ، سود بردن از مردم ضعیف است

تعبیر خواب انگشتر ، افتخار و آرامش خاطر است

تعبیر خواب گم کردن انگشتر ، جدایی است

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر ، اختلاف است

تعبیر خواب انگشتر هدیه گرفتن ، دام و تله است

تعبیر خواب انگشتر گران قیمت ، ازدواج موفق است

تعبیر خواب خریدن انگشتر ، نامزدی است

تعبیر انگشتر نقره

تعبیر انگشتر نقره

تعبیر خواب انگشتر نقره از نظر بزرگان

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن انگشتر نقره یا فیروزه نشانه خوش اخلاقی است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن خواب انگشتر نقره در خواب چهار تعبیر دارد
– زن
فرزند
– مال

 معبرین غربی میگوید:دیدن انگشتر نقره در خواب به شادی مضاعف و احساسات زیبای شما اشاره دارد.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت نقره است، یعنی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود.

 

 

تعبیر انگشتر الماس

 

تعبیر خواب انگشتر الماس

  •  اگر در خواب دیدید که انگشتر الماس در دست می کنید نشانه تعهدی است که در آینده ای نزدیک بدان پایبند می‌شوید. ا
  • اگر انگشتر الماس خود را در خواب گم کردید نشان از تبدیل یک رابطه عادی به ارتباطی دردسر آفرین و مشکل ساز دارد.
  • اگر خواب دیدید که شخصی به شما انگشتر الماس هدیه می‌دهد نشان از ثروتمند شدن شما در آینده دارد.

 

تعبیر انگشتر طلا

 

تعبیر خواب انگشتر طلا از نظر یزرگان

  • دیدن انگشتر طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا دارد، احتمالا ضرر مالی خواهد دید.
  • اگر مردی خواب ببیند که از زرگر انگشتر طلا می خرد، مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب او و گول زدن او را دارد.
  • اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می‌گذارد، آن کس که انگشتر را به امانت گرفته است، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان رد و بدل خواهد شد.
  • پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است. اگر زنی خواب ببیند که شوهر او به او انگشتر طلا داد، مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادی می رسد.
  • اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد شد.
  • اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرد، با کاری مواجه می شود که به ضرر اوست.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب انگشتر طلا خوب می‌باشد.

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا /دیدن دریا در خواب نشانه چیست

 تعبير خواب گل نرگس

 تعبير خواب گل نرگس /دیدن گل نرگس در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا