تعبير خواب گورستان ( قبر )/دیدن قبرستان در خواب نشانه چیست

یکشنبه 9 شهریور 1399 تعبیر خواب
تعبير خواب گورستان

تعبير خواب گورستان ( قبر )

 

حضرت صادق (ع) مى فرمايد:

تعبير ديدن گورستان در خواب بر سه وجه است.

١- غم
٢- زندان
٣- رنج و محنت

ابن سيرين مى گويد:

تعبير ديدن گورستان در خواب، مصاحبت و همنشينى با اشخاصى است كه نادان و جاهل هستند و دين و روزگارشان خراب است.

 

كرمانى مى گويد:

اگر در خواب ببيند به زيارت اهل قبور رفت از زندانيان ديدار و تفقد مى كند.

 

جابر مغربى مى گويد:

اگر ببيند به گورستان رفت و بر گورها سلام كرد فقير مى شود.

 

حضرت دانیال گوید:

دیدن قبر درخواب، دلیل زندان اسـت.

 

تعبیر خواب قبرستان از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب قبرستان سرسبز: اگر خواب ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید، دلالت بر آن دارد که اخبار سلامت کسی را می‌شنوید که بکلی از زنده ماندنش قطع امید کرده بودید، و مالک زمین‌هایی که دیگران اشتباهاً آن‌ها را اشغال کرده بودند، خواهید شد.

دیدن قبرستانی متروک و پر از بوته‌های خار، دلالت بر آن دارد که عمر طولانی خواهید کرد و مرگ تمام عزیزان خود را خواهید دید، فردی بیگانه از شما مراقبت خواهد کرد.

تعبیر خواب قدم زدن در قبرستان: اگر افراد جوان خواب ببینند از خیابان‌های قبرستانی که سکوت مرگبار فضایش را احاطه کرده است، عبور می‌کند، دلالت بر آن دارد که با محبت و عشق دوستان خود مواجه می‌شوند.

تعبیر خواب عروسی در قبرستان: اگر عروس خواب ببیند هنگام عروسی از قبرستانی می‌گذرد، نشانه آن است که در اثر تصادف شوهر خود را از دست می‌دهد.

اگر مادری خواب ببیند گل های تازه به قبرستان می‌برد، دلالت بر آن دارد که آرزومند پایداری خانواده خود و سلامت آن‌ها است.

تعبیر خواب گورستان: اگر بیوه ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می‌شود، دلالت بر آن دارد که لباس عزا را از تن درمی آورد و لباس عروسی بر تن خواهد کرد.

تعبیر خواب باغ میوه

تعبیر خواب باغ میوه/دیدن باغ میوه در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان/دیدن اذان گفتن در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا