تعبیر خواب گل نرگس

چهارشنبه 4 اسفند 1400 تعبیر خواب
نکات مثبت بدبختی و مصیبت

 تعبير خواب گل نرگس

نرگس هایی که در خواب ظاهر می شوند نمادی از تجدید، شادی، خوش بینی، امید، ایمان به آینده، پیشرفت شخصی و همچنین حسادت هستند.

تعبیر خواب گل نرگس: در خواب، آغازی جدید در زندگی است. شما در حال شروع مرحله جدیدی در زندگی خود هستید که شما را پر از خوش بینی می کند.

تعبیر خواب گل نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و چه زن.

دیدن نرگس در خواب و دیدن تعداد زیادی از آنها بیانگر احساسات جدید است اما نه اشتیاق.
خواب دیدن نرگس و چیدن نرگس، خبر از خوشبختی و اقبال بسیار می دهد.

تعبیر خواب گل نرگس: تجدید، شادی، خوش بینی، امید، توسعه.

تعبیر خواب دیدن دسته گل نرگس: حسادت، حسادت، طمع.

تعبیر خواب چیدن نرگس: شروعی جدید، مرحله ای جدید در زندگی.

تعبیر خواب گل نرگس

تعبیر خواب گل نرگس

تعبیر خواب گل نرگس پژمرده:

اگر کسی ببیند گل نرگس پژمرده ای در گلدان دارد بیمار می شود و چنانچه زنی ببیند گل نرگس می چیند و از زمین جدا می کند خوب نیست چون نوشته اند که نشان جدایی بین زن و شوهر است.

 

تعبیر خواب چیدن گل نرگس:

چیدن گل نرگس در خواب برای دختران مجرد به نشانه ی غم و اندوه خوردن است و برای زنان متاهل تعبیر این است که شوهر او را طلاق دهد

 

تعبیر خواب دسته گل نرگس:

اگر در خواب ببیند کسی دسته ی گل نرگس به او هدیه میدهد تعبیر این است که میان ایشان مفارقت افتد

تعبیر خواب گرفتن گل نرگس از مرده:

گرفتن گل نرگس از مرده در خواب نیکو نیست و بیشتر دلالت بر غم جدایی شکست های روحی یا عاطفی دارد

تعبیر خواب خرگوش | دیدن خرگوش در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب بوی گل نرگس:

از عطرهای بهشتی است و چنانچه در خواب احساس کنید بوی نرگس به مشامتان می رسد میمون و مبارک است چون می گویند نسیم بهشتی بوی نرگس و مریم همراه می آورد.

 

تعبیر خواب گل نرگس

تعبیر خواب گل نرگس

 تعبير خواب گل نرگس از دید بزرگان

حضرت صادق (ع) مى فرمايد:

تعبير نرگس در خواب بر سه وجه است:

١- مردى ظريف و با ذوق
٢- فرزند
٣- دوستى وفادار و ثابت قدم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و چه زن.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
  • تعبیر خواب نرگس، مردی لطیف می‌باشد.
  • اگر زنی در خواب ببیند که نرگس تازه دارد، تعبیرش این است که صاحب فرزندی دختر و زیبا می‌شود، ولی اگر شوهر ندارد، یعنی ازدواج می‌کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر زنی در خواب ببیند نرگس تازه دارد، صاحب دختری جمال می شود و اگر شوهر ندارد با مردی دلخواه ازدواج می کند. نرگس، گلی است بسیار ظریف و لطیف و پرپر کردن و پژمردن آن در خواب خوب نیست.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر زنی بیند که نرگس تازه داشت، دلیل که او را دختری آید صاحب جمال. اگر شوهر ندارد شوهر کند.
اگر زنی بیند که نرگس را به شوهر داد. دلیل که از وی جدا شود.

تعبیر خواب……

تعبیر خواب انجیر

تعبیر خواب انجیر و درخت انجیر

ماده غذایی جایگزین گوشت

تعبیر خواب برنج

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا