تعبير خواب حنا/تعبیر حنا گذاشتن در خواب نشانه چیست

شنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبير خواب حنا

 تعبير خواب حنا

تعبیر خواب حنا گذاشتن بر مو و سر: اگر بیند سر و رویش را حنا می‌کرد و حنایش رنگ نمی‌گرفت، دلیل که ظاهر حال را به مردمان نماید.
تعبیر خواب رنگ گرفتن حنا:اگر بیند حنایش رنگ گرفت، دلیل که حالش نیکو گردد.
تعبیر خواب حنا زدن به دست: اگر خواب ببینید که کف دستتان را حنا می زنید تعبیرش این است که به زودی شما یا یکی از اقوامتان ازدواج خواهد کرد.
تعبیر خواب حنا کردن پا: تعبیر خواب حنا کردن پا چه بیننده خواب مرد باشد چه زن ، تعبیرش این است که به جایی میرود که دوست ندارد و یا ممکن است از چیزی در زندگی رنج ببرد.

تعبیر خواب رنگ مو با حنا: تعبیر خواب رنگ مو با حنا چنانچه موی شما رنگی نشود نشانه مشکلات، ناراحتی، بدهی و از بین رفتن ارتباطات اجتماعی شما با کسانی است که آن ها را دوست دارید.

تعبیر خواب تتو حنا کف دست:تعبیر تتو کردن حنا کف دست نشانه پول، ثروت و آرامش است.

تعبیر خواب حنا کردن ریش مردان: تعبیر حنا کردن ریش مردان در خواب نشانه ایمان و اعتقاد فرد است. اگر ریشش رنگ شد تعبیرش این است که انسان مومنی است و اگر رنگ نشد تعبیرش برعکس است.

 

بیشتر بخوانید:تعبیر خواب آب چشمه

 تعبير خواب حنااز نظر بزرگان

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر كسى ببيند كه دست و پاى خود را حنا مى ماليد، بستگان و فاميل و اهلبيت خود را آرايش و زينت مى كند ولى براى آخرت و دينش خوب نيست. و بعضى از معبران مى گويند كه وضع و حال خانواده و بستگان را مى پوشاند، و اگر اين خواب را كسى ببيند كه حنا بستن شايسته او نباشد دليل آنست كه به غم و اندوه دچار مى گردد ولى زود از آن خلاص مى شود.

 

حضرت صادق (ع) مى فرمايد:

تعبير حنا گذاشتن بر سه وجه است:

١- آرايش خويشان و بستگان

٢- پوشاندن خانواده

٣- غم و اندوه

۴-طلب جاه

 

ابن سیرین می گوید:
  • اگر بیند دست و پای خویش را حنا می‌بست، دلیل که مال از دست رفته باز آید.
  • اگر بیند هر دو دست و پای خویش را حنا بست، دلیل که فرزندان یا برادران خود را بیاراید، به آرایشی که خلاف دین و شریعت بود.

 

اسماعیل بن اشعث گوید:
  • اگر مردی بین دست و پای خود حنا کرد، دلیل که کاری کند که مردمان بر وی افسوس کنند و بخندند.
  • اگر بیند سرانگشتان را حنا کرد، دلیل که تسبیح کند.
  • اگر بیند هر دو دست را به حنا کردن نقش می‌کرد، دلیل که با دوستان مکر و حیله بازد.

تعبیر خواب……….

تعبیر خواب پیامبران

تعبیر خواب پیامبران و امامان/دیدن پیامبران در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب آب چشمه

تعبیر خواب آب چشمه/دیدن آب چشمه در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا