تست هوش اجتماعی به همراه تفسیر نتیجه آن

سه‌شنبه 23 مرداد 1397 روانشناسی
تست هوش اجتماعی به همراه تفسیر نتیجه آن

نه تنها آزمودن هوش اجتماعی، که آزمودن هر یک از انواع هوش به ما کمک می‌کند ضعف‌های خود را بشناسیم و برای جبرانشان درصدد یافتن راهی باشیم. امروز ستاره برای شما یک تست هوش اجتماعی خوب آورده است که با کمک آن زیر و بم هوش اجتماعی‌تان را درمی‌آورید.

تست هوش اجتماعی

در این تست شما باید رفتار، افکار و نظرات خود را ارزیابی کنید و میزان موافقت یا مخالفت خود را نسبت به آن‌ها بیان کنید:


۱- من می‌توانم رفتار دیگران را پیش بینی کنم.

 

 • کاملاً موافقم (۱ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
 • کمی موافقم (۳ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۵ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۶ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۷ امتیاز)

۲- من از این که کار‌های من بر احساسات دیگران چه تأثیری می‌گذارد، آگاهی دارم.

 • کاملاً موافقم (۱ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
 • کمی موافقم (۳ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۵ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۶ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۷ امتیاز)

۳- من احساسات دیگران را درک می‌کنم. 

 • کاملاً موافقم (۱ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
 • کمی موافقم (۳ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۵ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۶ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۷ امتیاز)

۴- من خواسته‌های دیگران را متوجه می‌شوم. 

 • کاملاً موافقم (۱ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
 • کمی موافقم (۳ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۵ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۶ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۷ امتیاز)

۵- من بدون این که دیگران چیزی بگویند، اغلب می‌توانم آن چه را که انجام می‌دهند درک کنم. 

 • کاملاً موافقم (۱ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
 • کمی موافقم (۳ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۵ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۶ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۷ امتیاز)

۶- من می‌توانم پیش بینی کنم که دیگران به رفتار من چه واکنشی نشان خواهند داد. 

 • کاملاً موافقم (۱ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
 • کمی موافقم (۳ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۵ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۶ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۷ امتیاز)

۷- من اغلب می‌توانم منظور دیگران را از چهره و رفتار هایشان درک کنم.

 • کاملاً موافقم (۱ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
 • کمی موافقم (۳ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۵ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۶ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۷ امتیاز)

۸- من اغلب احساس می‌کنم که نمی‌توانم انتخاب‌های دیگران را به راحتی درک کنم. 

 • کاملاً موافقم (۷ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۶ امتیاز)
 • کمی موافقم (۵ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۳ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۲ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۱ امتیاز)

۹- دیگران اغلب با کار‌هایی که انجام می‌دهند، مرا متعجب می‌کنند. 

 • کاملاً موافقم (۷ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۶ امتیاز)
 • کمی موافقم (۵ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۳ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۲ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۱ امتیاز)

۱۰- دیگران از دست من خشمگین می‌شوند، بدون این که من دلیل آن را بفهمم. 

 • کاملاً موافقم (۷ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۶ امتیاز)
 • کمی موافقم (۵ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۳ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۲ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۱ امتیاز)

۱۱- من دیگران را غیر قابل پیش‌بینی می‌دانم. 

 • کاملاً موافقم (۷ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۶ امتیاز)
 • کمی موافقم (۵ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۳ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۲ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۱ امتیاز)

۱۲- من اغلب بدون این که متوجه باشم به دیگران صدمه می‌زنم. 

 • کاملاً موافقم (۷ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۶ امتیاز)
 • کمی موافقم (۵ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۳ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۲ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۱ امتیاز)

۱۳- من اغلب از واکنش‌هایی که دیگران به کار‌های من نشان می‌دهند، متعجب می‌شوم. 

 • کاملاً موافقم (۷ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۶ امتیاز)
 • کمی موافقم (۵ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۳ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۲ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۱ امتیاز)

۱۴- من اغلب نسبت به افرادی که نمی‌شناسم، احساس اطمینان ندارم. 

 • کاملاً موافقم (۷ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۶ امتیاز)
 • کمی موافقم (۵ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۳ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۲ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۱ امتیاز)
آیا رئیس شما وحشتناک است؟!

۱۵- من به آسانی خود را با موقعیت‌های اجتماعی هماهنگ می‌کنم. 

 • کاملاً موافقم (۱ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
 • کمی موافقم (۳ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۵ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۶ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۷ امتیاز)

۱۶- من در ورود به موقعیت‌های جدید و ملاقات با افراد نا آشنا خوب عمل می‌کنم. 

 • کاملاً موافقم (۱ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
 • کمی موافقم (۳ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۵ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۶ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۷ امتیاز)

۱۷- برایم سخت است که با دیگران کنار بیایم. 

 • کاملاً موافقم (۷ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۶ امتیاز)
 • کمی موافقم (۵ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۳ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۲ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۱ امتیاز)

۱۸- خیلی وقت می‌برد که من دیگران را به خوبی بشناسم. 

 • کاملاً موافقم (۷ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۶ امتیاز)
 • کمی موافقم (۵ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۳ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۲ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۱ امتیاز)

۱۹- در داشتن ارتباط خوب با افراد جدید توانا هستم. 

 • کاملاً موافقم (۱ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۲ امتیاز)
 • کمی موافقم (۳ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۵ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۶ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۷ امتیاز)

۲۰- من عموماَ در پیدا کردن موضوعات خوب برای صحبت کردن، مشکل دارم. 

 • کاملاً موافقم (۷ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۶ امتیاز)
 • کمی موافقم (۵ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۳ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۲ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۱ امتیاز)

۲۱- عموماَ وقتی که دیگران افکار مرا می‌شنوند، خشمگین و عصبی می‌شوند. 

 • کاملاً موافقم (۷ امتیاز)
 • تا حدی موافقم (۶ امتیاز)
 • کمی موافقم (۵ امتیاز)
 • نظری ندارم (۴ امتیاز)
 • کمی مخالفم (۳ امتیاز)
 • تا حدی مخالفم (۲ امتیاز)
 • کاملاً مخالفم (۱ امتیاز)

تست هوش اجتماعی
نحوه محاسبه نمره: پس از پاسخ به همه سوالات،‌ با توجه به امتیازی که در مقابل هر گزینه پاسخ وجود دارد، امتیازات خود را با هم جمع کنید و نمره کل خود را به دست آورید. دامنه نمرات از ۲۱ تا ۱۴۷ است.

تفسیر امتیاز تست هوش اجتماعی

تست هوش اجتماعی و تفسیر آن، خرده مقیاس‌های هوش اجتماعی

هر چقدر نمره شما به ۲۱ نزدیک‌تر باشد، هوش اجتماعی شما کمتر است و هر چقدر نمره شما به ۱۴۷ نزدیک‌تر باشد، هوش اجتماعی قوی‌تری دارید. این پرسشنامه دارای ۳ خرده مقیاس پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی hsj.

پردازش اطلاعات اجتماعی

دامنه این خرده مقیاس بین ۸ تا ۵۶ است. هر چقدر که نمره شما به ۵۶ نزدیک‌تر باشد، توانایی پردازش اطلاعات اجتماعی شما بالاتر بوده و برعکس.
این خرده مقیاس شامل توانایی درک و فهم و پیش بینی رفتار و احساسات دیگران می‌شود و توانایی فهم پیام‌های کلامی و غیر کلامی در روابط انسانی، درک پیام‌های پنهانی و همچنین پیام‌های آشکار را می‌سنجد.

آگاهی اجتماعی

دامنه این خرده مقیاس بین ۷ تا ۴۹ است. هر چقدر که نمره شما به ۴۹ نزدیک‌تر باشد، میزان آگاهی اجتماعی شما بالاتر بوده و برعکس.
تاکید این خرده مقیاس بی‌آگاهی یا شگفت‌زدگی نسبت به رویداد‌ها در موقعیت‌های اجتماعی را در مقابل توانایی پیش بینی موقعیت‌ها مورد تاکید قرار می‌دهد و توانایی فعالانه رفتار کردن مطابق با موقعیت، زمان و مکان را اندازه می‌گیرد.

مهارت‌های اجتماعی

دامنه این خرده مقیاس بین ۶ تا ۴۲ است. هر چقدر که نمره شما به ۴۲ نزدیک‌تر باشد، میزان مهارت‌های اجتماعی شما بالاتر بوده و برعکس.
این خرده مقیاس بر جنبه‌هایی از رفتار، مانند توانایی وارد شدن در موقعیت‌های اجتماعی جدید و سازگاری اجتماعی تاکید می‌کند و مهارت‌های ارتباطی بنیادی نظیر گوش دادن فعال، عمل کردن جسورانه و همچنین برقراری، نگهداری و شکستن رابطه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
منبع:ستاره

هیپنوتیزم دقیقا با آدم چه کار می کند؟

راز فوق العاده معانی اعداد فرشتگان - نحوه ارتباط با فرشتگان

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا