زمان پخش برنامه‌ های درسی ۲۲مهر شبکه‌ های تلویزیونی

سه شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹ گوناگون
برنامه‌ های درسی 22مهر شبکه‌ های تلویزیونی

جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز سشنبه ۲۲ مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:
    آموزش درس تربیت‌بدنی :

ساعت ۷:۴۵تا  ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقشه کشی فنی رایانه ای  –  پایه ۱۰- قسمت سوم -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار -اتوکد  / جلسه سوم -تمامی پایه ها-مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی  کار و دانش
ساعت ۹تا۹:۳۰ درس طراحی یک  -پایه ۱۰ – رشته گرافیک و نقاشی – شاخه  فنی وحرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تربیت بدنی (روانشناسی)   – پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی   -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نقاشی  – رشته گرافیک  – پایه۱۱ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

 پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه  دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی     پایه سوم
ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه ششم

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ علوم تجربی- اتم ها الفبای مواد-   پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ علوم تجربی – تغیر شیمیایی در خدمت زندگی    پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر     پایه نهم

 دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : تولید محتوای الکترونیک- جلسه نهایی و جمع بندی

متوسطه دوم  :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۲   –  پایه ۱۱- علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی  ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲ –  پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۱ / دنباله حسابی – پایه۱۰  – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی /درس  ترکیب توابع  – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

 شبکه ۴:

 

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام  رشته ها
ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک
ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

 شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

 

ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن چهارم دبستان.
ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته  علوم ومعارف.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس علوم ومعارف  قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول.

ترامپ

ترامپ اگر برنده شوم توافق فوق‌العاده‌ای باایران خواهم کرد

واردات جمعیت به ایران برنامه پنتاگون برای جمهوری اسلامی

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا