برای موفقیت در زندگی … – موفقیت

پنج‌شنبه 17 فروردین 1396 موفقیت
موفقیت،موفقیت در زندگی،موفقیت و شادی

– برایموفقیتو شادی در تمام جنبه های زندگی تفكر مثبت امری ضروری است.

2- روابط اجتماعی، وضعیتجسمانی، شرایط مالی و موفقیت اجتماعی شما بازتاب دنیای درونی شماست.

3- نحوه عملكرد شما همیشه با زیربنایی ترین ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است.

4- رمزموفقیتدو چیز است: تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آنها ، و مشخص كردن انگیزه ها.

5- شما می توانید بهتر از این كه هستید باشید،ثروتمندتر از اكنون باشید و توانایی های بیشتری داشته باشید چون می توانید افكار غالب خود را تغییر دهید.

6-چون همیشه در انتخاب افكار خود آزاد هستید، كنترل كامل زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.

7- شیوه تفكر شما نشان دهنده ارزش ها، اعتقاداتو انتظارات شماست.

8- تغییر، غیرقابل اجتناب است و چون بادانشروزافزون و تكنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیر قابل قیاس با گذشته ، در حال حركت است.

9- هر جا كه هستید و هر چه كه هستید به خاطر آن است كه خودتان این طور خواسته اید.

10- مسئولیت كامل آنچه كه هستید، آنچه كه به دست آورده اید و آنچه كه خواهید شد بر عهده خود شماست.

11- عالم در نظم و تعادل كامل به سر می برد. شما همیشهپاداشكامل اعمالتان را می گیرید.

12- همیشه از همان دست كه می دهید از همان دست می گیرید. اگر از عالم بیشتر دریافت می كنید به این دلیل است كه می بخشید.

13- پاداش هایی كه در زندگی می گیرید با میزان خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد.

14- هر چه بیشتر برای بهبود زندگی وسعادتدیگران كار و مطالعه كنید و توانایی های خود را افزایش دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود نیز پیشرفت بیشتری به دست می آورید.

15- همه امیدها، رؤیاها، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت كوشی شماست.

منبع:تبیان

منبع : ایران مطلب

بازدیدکنندگان : ۶ نفر

به دنبال کسی باشید که ... - موفقیت

4 روش ساده براي كسب موفقيت فردي - موفقیت

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi