با طب آیوردا آشنا شویم

یکشنبه 3 فروردین 1399 گوناگون
طب آیورودا چیست

كلمه آیورودا به معنای دانش چگونه زیستن است.طب آیورودا در هشت قسمت  عمده به نام طب اطفال، طب زنان، طب زایمان، ، سالمندان، گوش حلق و بینی، افتالمولوژی (چشم) جراحی و طب عمومی تقسیم بندی می شود.

به عقیده آیورودا زندگی کردن باید با توجه  به قوانین طبیعت باشد تا باعث برهم خوردن شعور درونی سلولهای بدن نشود. همچنین استفاده بیش از حد ازحواس پنجگانه چرخه استراحت و فعالیت طبیعی مناسب بدن را برهم می زند .

در این طب  انرژی های پایه ای سازنده و اصلی جهان هستی در قالب سه شكل (كیفیت یا حالت) به نام های ساتوا (Satva) ،راجاس (Rajas) و تاماس (Tamas) بیان می شود. راجاس نماینده حركت ،ساتوا نماینده خلوص،  و تاماس نماینده ایستایی و سكون است.

کیفیت راجاس بر انرژی، حركت، احساسات و هیجان دلالت می كند كیفیت ساتوا بر ادراك، هوش ، نور و هماهنگی دلالت دارد.  و کیفیت تاماس بر مجموعه حالات تاریكی، مقاومت، سنگینی، سكون و كندی دلالت دارد.

بر مبنای اصول طب آیورودا پس از پیدایش سه انرژی پایه ای راجاس ،ساتوا، و تاماس و با تركیب آنها با یكدیگر، پنج عامل، كه در اصطلاح عناصر پنجگانه نامیده میشوند تشكیل شده اند.

این پنج عنصر عبارتند از:

 هوا (Vayu): ترکیبی از ساتوا و راجاس

آب (Jala): ترکیبی از راجاس و تاماس

خاك (Prthivi): از تاماس

فضا یا اتر (Akash): از ساتوا

آتش(Tejas): از راجاس

  از تركیب دو به دوی عناصر پنجگانه،با هم سه نوع طبع با نام های واتا (یک طبعی)، پیتا (دو طبعی)و كافا (سه طبعی)پدیدار می شود:

بیرون کشیدن بیش از 30 تخم کرم از مغز مرد چینی

افراد با توجه به فعالیت طبع ها به سه گروه تقسیم می شوند:

گروه اول: در این گروه كه یك طبعی نامیده می شوند به این صورت تمامی ویژگی های فیزیكی و روانی انسان تحت سلطه فعالیت طبع غالب قرار می گیرد.
به بیان دیگر دو طبع دیگر در بدن این افراد ضعیف تر عمل می كنند.

گروه دوم: در این گروه كه به دو طبعی معروف اند .دردو طبیعی ها  خصوصیات فیزیكی و روانی فرد به طور عمده به وسیله فعالیت دو طبع غالب مشخص میشود

گروه سوم: در این گروه  افراد به سه طبعی معروف اند.در بدن این افراد هر سه طبع واتا، پیتا و كافا فعالیت یكسانی دارند.

منبع

خاورمیانه و اهمیت آن در جهان

مهمترین علت اهمیت خاور میانه وجود نفت فراون و نیاز جهان به این مایع حیات

ورزش زومبا

ورزش مفرح و با نشاط زومبا

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا