بافت اشارپ سه گوش بسیار زیبا

سه‌شنبه 28 دی 1400 دسته‌بندی نشده
بافت اشارپ سه گوش

در این بخش مجله دایان با بافت اشارپ سه گوش زیبا با ما همراه باشید در بخش های قبلی طرز   بافتنی 3 مدل شال سه گوش و بافت کلاه مدل برگ  و بافت مدل برگی برای ژاکت دخترانه  را آموزش دادیم را ببینید.همراه ما باشید

وسـايـل مـورد نیاز :

۵ کلاف کامـوای متوسـط ۱۰۰ گرمی -میل شماره ۷

برای همه اشـارپ های دو میل می تواند با سـه دانه شروع شود .

بافت اشارپ از هـر دو طرف پائین و یا بالا می تواند بافته شـود .

چون بافت از پائین آسانتر است ، من برای همه عزیزان بافت از پائین را آموزش می دهم . ب

لندی اشـارپ از عرض اندازه گرفته می شـود که حـدود ۱/۵ الی ۲ متر می باشد .

مدل اشـکی یعنی اینکه یک نخ دور قلاب می پیچیم و از یک زنجیره یک نـخ بیرون می آوریم ، یک نخ دور قلاب ( ژته ) می پیچیم ، دوباره از همـان زنجیره یک نخ دیگر بیرون می آوریم ، یک نخ دور قلاب پیچیم و یک نخ دیگر از همان زنجیره بیروی می آوریم و همه دانه ها را با هم می بافیم تا یک دانه بماند . در این اشـارپ از مدل گوشـواره ای استفاده شده اسـت و بافت آن بدین شکل است :

 

بافت اشارپ سه گوش

بافت اشارپ سه گوش

مدل بافت اشکی

الف ) ۵ دانه از دانه ها را در نظر می گیریم . یک دانه از زیر ببافید ۲ تا ژتـه ، ( یعنی نخ را دوبار دور میل بپیچید ) یک دانه از زیر ببافید دوباره ۲ تا ژته و یک دانه از زیر ببافید و این کار را تا تمام شدن ۵ دانه ادامه دهید۵ تا ژته دو تایی خواهید داشت .

ب ) در رج برگشت دانه بافته شده رج قبل را به میل سمت راست بگیرید و ژنـه هـا را آزاد کنید تا از میل پائین بیافتند و دانه بافته شده بعدی را ( بدون این که ببافید ) ، به میل سمت راست بگیرید و دوباره زنه ها را آزاد کنید ، وقتی دانه های ما به ۵ دانه رسید ، همه ۵ دانه ها را کشیده و صاف کنید و با هم از زیریبافید ، ولی دانه ها را رها نکنید ، یک ژنه بگیرید و یک دانه دیگر از درون ۵ دانه ببافید دوباره یک زنه و یک دانه از درون ۵ دانه ببافید ، دانه ها با ژته ها جمعا می شـود ۵ دانه در این قسمت ۵ دانه رج قبل را رها کنید .

یک رج در میان یک دانه به اول کار و یک دانه به آخر کار اضافه ، شود . یعنی در یک ردیف ۲ دانه اضافه می شود .

 

شروع بافت شارپ سه گوش:

با ۵ دانه بافت را شروع می کنیم .

رج 1 : همه دانه را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

رج 2 : بعـد از دانـه اول یک دانه اضافه کرده و همه دانه ها را از زیر می بافیـم و قبل از دانه آخر نیز یک دانه اضافه کرده و دانه آخر را نیز از زیر می بافیم .

 

رج 3: همه دانه را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

رج 4 : بعـد از دانه اول یک دانه اضافه کـرده و همه دانه ها را از زیر بافیم و قبـل از دانه آخر نیز یک دانه اضافه کرده و دانه آخر را نیز از زیر می بافیم .

 

 رج 5  : همه دانه را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

رج 6 : بعـد از دانه اول یک دانه اضافه کـرده و همه دانه ها را از زیر می بافیم و قبـل از دانه آخر نیز یک دانه اضافه کرده و دانه آخر را نیز از زیر می بافیم .

 

رج 7: سه دانه از زیر ببافید دو تا ژته باز ( دو بارنخ را دور میل بپیچید ) یک دانه از زیر ببافید و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید . بعد از پنجمین ژته ها ، سه دانه از زیر ببافید .

 

رج 8 : بعد از دانه اول یک دانه اضافه کرده و همه دانه ها را از زیرببافید تا به ژنه ها برسید ، دانه بافته شده رج قبل را به میل سمت راست بگیرید و ژنه ها را آزاد کنید تا از میل پائین بیافتد و دانه بافته شـده بعدی را به میل سمت راست بگیرید و دوباره شده ها را آزاد کنید ، وقتی دانه های ما به ۵ دانه رسید ، همه را با هم از زیرببافید ولی دانه ها را رها نکنید ، یک زتـه بگیرید و یک دانه دیگر از درون ۵ دانه ببافید دوباره یک ژته و یک دانه از درون ۵ دانه ببافید . دانه ها با ژته ها جمعا می شود ۵ دانه . در این قسمت ۵ دانه را رها کنید و همه دانه ها را از زیر ببافید تا یک دانه مانده به آخر یک دانه اضافه کنید و و دانه آخر را از زیر ببافید

 

رج 9 : همه دانه ها را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

رج 10 : بعد از دانه اول یک دانه اضافه کنید . همه دانه ها را از زیر ببافید تا قبل از دانه آخر یک دانه اضافه کنید و دانه آخر را نیز از زیر ببافید .

 

رج 11 : همه دانه ها را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

رج 12 : بعـد از دانـه اول یک دانه اضافه کنید . همـه دانه ها را از زیـر ببافید تا قبل از دانـه آخر یک دانه اضافه کنیـد و دانه آخر را نیز از زیر ببافید .

 

رج 13 : همه دانه ها را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

 

رج 14: بعـد از دانه اول یک دانه اضافه کنیـد . همه دانه ها را از زیـر ببافید تا قبل از دانه آخر یک دانه اضافه کنید و دانه آخر را نیز از زیر ببافید .

 

رج 15 : دو دانه از زیرببافید . [ دو تا ژته باز ( دو بارنخ را دور میل بپیچید ) یک دانه از زیر ببافید ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید . بعد از پنجمین ژته ها ، ۵ دانه از زیر ببافید . دوباره دو تا ژته باز ( دو بارنخ را دور میل بپیچید ) یک دانه از زیر ببافید و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید . بعد از پنجمین ژته ها ، دو دانه از زیر ببافید .

 

رج 16 : بعـد از دانه اول یک دانه اضافه کـرده و همه دانه ها را از زیرببافید تا به ژته ها برسید . دانه بافته شـده رج قبل را به میل سـمت راست بگیرید و ژته ها را آزاد کنید تا از میل پائین بیافتد و دانه بافته شده بعدی را به میل سـمت راست بگیرید و دوباره شده ها را آزاد کنید . وقتی دانه های ما به ۵ دانه رسید ، همه را با هم از زیرببافید ولی دانه ها را رها نکنید ، یک ژته بگیرید و یک دانه دیگر از درون ۵ دانه ببافید دوباره یک ژته و یک دانه از درون ۵ دانه ببافید . دانه ها با ژته ها جمعا می شـود ۵ دانه . در این قسمت ۵ دانه قبلی را رها کنید و همه دانه ها را از زیر ببافید تا به ژته های بعدی برسید ، دوباره دانه بافته شده رج قبل را به میل سمت راست بگیرید و ژته ها را آزاد کنید تا از میل پائین بیافتد و دانه بافته شده ود بعدی را به میل سـمت راست بگیرید و دوباره شده ها را آزاد کنید . وقتی دانه های ما به ۵ دانه رسید ، همه را با هم از زیرببافید ولی دانه ها را رها نکنید ، یک ژته بگیرید و یک دانه دیگر از درون ۵ دانه ببافید دوباره یک ژته و یک دانه از درون ۵ دانه ببافید . دانه ها با ژته ها جمعا می شـود ۵ دانه . در این قسمت ۵ دانه قبلی را رها کنید و همه دانه ها را از زیر ببافید تا یک دانه مانده به آخر یک دانه اضافه کنید و دانه آخر از زیر ببافید .

معرفی رولزرویس فانتوم با تیونینگ ویلنر

 

رج 17 : همه دانه ها را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

رج 18 : بعـد از دانه اول یک دانه اضافه کنیـد . همه دانه ها را از زیـر ببافید تا قبل از دانه آخر یک دانه اضافه کنید و دانه آخر را نیز از زیر ببافید .

 

رج 19 : همه دانه ها را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

رج 20: بعد از دانه اول یک دانه اضافه کنید . همه دانه ها را از زیر ببافید قبل از دانه آخر یک دانه اضافه کنید و دانه آخر را نیز از زیر ببافید.

 

رج 21 : همه دانه ها را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

رج 22 : بعد از دانه اول یک دانه اضافه کنید . همه دانه ها را از زیر ببافید تا قبل از دانه آخر یک دانه اضافه کنید و دانه آخر را نیز از زیر ببافید .

 

رج 23 : یک دانه از زیر ببافید . مدل گوشـواره ای را از روی توضیح اول صفحـه ببافيـد ، ۵ دانه ابری ببافید ( همه از زیر ) ، مدل گوشـواره اي را ببافیـد ، ۵ دانـه از زیر را ببافید ، مدل گوشـواره ای را ببافید و ۱ دانه آخر را نیز ببافید .

رج 24 : بعد از دانه اول یک دانه اضافه کنید و قسمت ب ) مدل گوشواره ای را از اول صفحه ببافید و سپس ۵ دانه از زیر ببافید . دوباره قسمت ب ) مدل گوشواره ای را ببافید ، ۵ دانه از زیر ببافید و در آخر قسمت ب ) مدل گوشواره ای را ببافید . یک دانه از زیر ببافید

 

رج 25 : همه دانه ها را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

رج 26 : بعد از دانه اول یک دانه اضافه کنید . همه دانه ها را از زیر ببافید تا قبل از دانه آخر یک دانه اضافه کنید و دانه آخر را نیز از زیر ببافید .

 

رج 27: همه دانه ها را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

رج28: بعد از دانه اول یک دانه اضافه کنید . همه دانه ها را از زیر ببافید تا قبل از دانه آخر یک دانه اضافه کنید و دانه آخر را نیز از زیر ببافید

 

رج 29 : همه دانه ها را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

رج 30 : بعد از دانه اول دو دانه اضافه کنید . همه دانه ها را از زیر ببافید تا قبل از دانه آخر دو دانه اضافه کنید و دانه آخر را نیز از زیر ببافید .

 

رج 31 : ۱ دانه از زیر ببافید . مدل گوشواره ای را از روی توصیح اول صفحهقـسـمت الف ) را ببافید ، ۵ دانه ابری بیافید ( همه از زیر ) ، مدل گوشواره ای را بیافید ، ۵ دانه از زیر را بیافید ، مدل گوشـواره ای را ببافید ، ۵ دانه از زیر ببافید ، مدل گوشواره ای را ببافید و ۲ دانه آخر را نیز از زیر ببافید .

 

رج 32 : بعد از دانه اول ۱ دانه اضافه کنید ۱ دانه از زیر ببافید و قسـمت ب ) مدل گوشواره ای را از اول صفحه بیافید و سپس ۵ دانه از زیر ببافید . دوباره قسـمت ب ) مدل گوشواره ای را ببافید ، ۵ دانه از زیر ببافید و قسمت ب ) مدل گوشواره ای را ببافید ، دوباره ۵ دانه از زیر ببافید قسمت ب ) مدل گوشواره ای را ببافید وقبل از دانه آخر یک دانه اضافه کنید و دانه آخر را از زیر ببافید .

 

رج 33 : همه دانه ها را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

رج 34 : بعد از دانه اول یک دانه اضافه کنید . همه دانه ها را از زیر ببافید تا قبل از دانه آخر یک دانه اضافه کنید و دانه آخر را نیز از زیر ببافید .

 

رج 35 : همه دانه ها را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

رج 36 : بعد از دانه اول یک دانه اضافه کنید . همه دانه ها را از زیر ببافید تا قبل از دانه آخر یک دانه اضافه کنید و دانه آخر را نیز از زیر ببافید .

 

رج 37 :  همه دانه ها را از زیر می بافیم ( یعنی مدل ابری )

 

رج 38 : بعد از دانه اول دو دانه اضافه کنید . همه دانه ها را از زیر ببافید تا قبل از دانه آخر دو دانه اضافه کنید و دانه آخر را نیز از زیر ببافید .

 

رج 39 : ۱ دانه از زیر ببافید ، مدل گوشواره ای را از روی توضیح اول صفحه قسمت الف ) را ببافید ، ۵ دانه ابری ببافید ( همه از زیر ) ، مدل گوشواره ای را ببافید ، ۵ دانه از زیر را ببافید ، مدل گوشواره ای را بیافید ، ۵ دانه از ای را ببافید و ۱ دانه اضافه کنید . زیر ببافید ، مدل گوشواره ای را ببافید ، ۵ دانه از زیر ببافید ، مثل گوشواره ای را ببافید و ۱ دانه اضافه کنید

 

رج 40 : بعد از دانه اول ۱ دانه اضافه کنید ۱ دانه از زیر ببافید و قسـمت ج ۵ دانه از زیر ببافید ب ) مدل گوشواره ای را از اول صفحه ببافید و سپس . دوباره قسـمت ب ) مدل گوشـواره ای را ببافید ، ۵ دانه از زیر ببافید و قسمت ب ) مدل گوشواره ای را ببافید ، دوباره ۵ دانه از زیر ببافید قسمت ۵ دانه از زیر ببافید . دوباره قسمت ب ) مدل گوشواره ای را ببافید و سپس ب ) مدل گوشـواره ای را ببافید و قبل از دانه آخر یک دانه اضافه کنید و دانه آخر را از زیر ببافید .

 

*** در این قسـمت بافت را تنظیم کـرده و ادامه دهید . به طوری که یک ج در میان همچنان دانه ها را به اول و آخر کاراضافه کنید . ما بین مدل گوشـواره ای ۶ رج ابری را تا آخر کار داریم و مدل های گوشـواره ای که بعد از ۶ رج ابری بافته می شـود . یک مدل به تعداد مدل های رج های قبل اضافه می شود . یعنی با یک مدل گوشواره ای شروع می کنیم و به ترتیب ۲ تا و ۳ تا و ۴ تا و … مدل را ادامه می دهیم تا از عرض به ۱/۵ الی ۲ متر برسد ( با توجه به سایز افراد بلندی اشارپ را تعیین می کنیم ) در آخر دانه ها را کور کرده و کناره های آن را از قلاب بافی استفاده کنیم .

 

***بافت حاشیه کار : از یک گوشـه شروع کرده ، ابتدا ۱۲ دانه زنجیره می بافیم از زنجیره سوم قلاب را فرو کرده و یک دانه در می آوریم و می کشیم ، یک نخ به قلاب می گیریم و دوباره از همان زنجیره سوم یک دانه دیگر بافیم و یک بار دیگر این کار را تکرار – کنیم تا اشـکی سـه تایی بافته شود . همه دانه ها را با هم می بافیم و ۱۰ دانه زنجیره دیگر بافته با فاصله های مشخص از کناره اشارپ پایه کوتاه می بافیم . ( یعنی بدون اینکه نخ دور قلاب بپیچیم از دانه اشارپ یک دانه . بافیم و دو دانه را با هم می بافیم ) و این کار را تا آخر کار ادامه می می می می دهیم

جملات و متن تبریک روز ولنتاین عاشقانه

روز زن

پیامهای و دلنوشته های تبریک برای روز زن

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا