اصطلاحات بافتنی/ بافت انواع مدل های پیچ

شنبه 15 آبان 1400 دسته‌بندی نشده
بهترین سرگرمی ها برای زنان

بافتنی

نحوه بافت دانه :

حلقه های کوچکی که پشـت سـر هم روی میل انداخته می شوند دانه گفته می شود . یک ردیف بافتن را یک رج می گویند در بافتن همیشه یک رج رفت و یک رج برگشت داریم .

 

نحوه بافت دانه از زیر :

بـرای بافتن یک دانه از زیر ، نخ باید پشـت میل قـرار بگیرد . میل سمت راست را در دانه میل سـمت چپ فرو برده و از پشت نخ را از وسط دانه رد می کنیم.

 

نحوه بافت دانه از رو :

برای بافتن یک دانه از رو ، نخ باید روی میل قرار بگیرد . میل سـمت راست را از رو وارد دانه کرده و از رو نخ را از وسط دانه رد می ی کنیم .

 

نحوه بافتن ژته :

یک حلقه اضافی که در لابه لای دانه ها هنگام بافتن روی میل انداخته می شود ، ژته می گویند . از ژته در طرح های توری و در چین دادن بافت و اضافه کردن دانهها در یک بافت استفاده می شود .

 

نحوه بافت حاشیه :

در تمام بافت ها ما به ۴ دانه حاشیه در دو سـر بافت نیاز داریم که به صورت ۲ دانه از زیر در شـروع بافت و ۲ دانـه از زیر در آخر بافت بافته می شوند . از حاشیه بیشتر به خاطر اینکه لبه کار ما صاف باشد و مدلی که در وسط بافته می شود به کنارههای بافت کشیده نشود استفاده می کنیم . ما در بیشتر بافت ها نیاز به حاشیه داریم .

 

نحوه کور کردن :

در پایان بافت ما نیاز به بستن دانه ها داریم و در شـروع ۲ دانه را یکی می کنیم و از زیر میبافیم . دانه سـمت راست را دوباره به هر سمت چپ برمی گردانیم و دوباره با دانه بعدی یکی می کنیم.

 

نحوه بافت پیچ

نحوه بافت پیچ

 نحوه بافت پیچ طنابی :

مـدل به ۲۰ دانه تقسیم می شـود ؛

رج ۱ ) ۴ تا از زیر ۲ تا از رو ، ۴ تا از زیر .

رج ۲ ) رج ۲ و تمام رجهای جفـت همانطوریکه دانه ها دیده Iها دیده می شوند .

رج ۱ و ۲ را ۸ بـار تکـرار می کنیم .

رج ۹ ) ۴ تا از زیر ، ۲ تا از را از میل خارج کرده با میل سـمت راسـت ۴ دانه را از پشت گرفته با میل سمت ۴ دانه اول را از رو گرفته ۴ دانه میل سمت راست را بـه میل سـمت چپ می دهیم و ۸ دانـه را از زیر می بافیم ۲ تا از  رو ۴ تا از زیر .

به همین صورت هر ۸ رج یک بار این جابجایی دانه هارا انجام می دهیم

 

نحوه بافت پیچ گیس :

مدل به ۱۲ دانه تقسـیم شـده به اضافه حاشیه ( منظور از حاشیه ۲ دانه در اول کار و ۲ دانه در آخر کار اضافی بافته می شود که هر ۴ دانه باید از زیر بافته شود ؛

رج ۱ ) ۲ دانه از زیر ، ۲ دانه از رو ، ۹ دانه از زیر ، دانه از رو ، ۲ دانه از زیر . ج ۲ و تمام رجهای جفت همانطوریکه دانه ها دیده می شـوند یعنی دانه های از رو ، از رو بافته می شوند و دانه های از زیر ، از زیر بافته می شوند .

رج ۳ ) ۲ دانـه از زیـر ، ۲ دانه از رو ، ۶ دانـه اول را از میل خارج کرده با میل سـمت چپ ۳ دانه اول را از رو گرفته و با میل سـمت راست ۳ دانه دوم را از پشـت کار گرفته یعنی ۶ دانه را ۳ تا ۳ تا جابجا می کنیم ۶ دانه را به میل سمت چپ برمی گردانیم و همه دانه ها را از زیر میبافیم ۳ تا از زیر ۲ تا از رو ۲ تا از زیر .

 

 رج ۴ ) ۲ دانـه از زیـر ، ۲ دانه از رو ، ۳ دانه از زیر ۶ دانه بعدی را از میل خارج کرده با میل سـمت راسـت ۳ دانه آخر را از رو گرفته و با میل ۳ دانه وسـط را از پشت کار گرفته و هر ۶ دانه را به میل ا سمت چپ برمی گردانیم و همه دانهها را از زیر میبافیم ۲ تا از رو ۲ تا از زیر . به همین صورت بافت را ادامه میدهیم .

برج مشعل دبی پس از آتش سوزی - حوادث

اگر بخواهیم فاصله پیچها می ۲کم باشد ، هر یک رج درمیان جابجایی را انجام می دهیم و اگر بخواهیم فاصله پیچها بیشتر باشـد هر ۴ رج درمیان جابجایی دانه را انجام می دهیم .

نحوه بافت پیچ گیس

نحوه بافت پیچ گیس

 

نحوه بافت پیچ تیغ ماهی :

مدل به ۲۰ دانه تقسیممی شود ؛

رج ۱ ) ۴ دانه از زیر ، ۲ دانه از رو ، ۸ دانه از زیر ، ۲ دانه از رو ۴ دانه از زیر ،

رج ۲ )و تمام رج های جفت همان طوری که دانه ها دیده می شوند .

رج ۳ ) تکرار رج ۱ . رج ۴ ) ۴ دانـه از زیـر ، ۲ دانه از رو ، ۴ دانه اول را از میل خارج کرده با میل سـمت راسـت ۲ دانه دوم را از رو گرفته با میل سمت چپ ۲ دانه اول را از پشت گرفته ۴ دانه را از زیر میبافیم ، ۴ دانه بعدی را از میل خارج کرده با میل سمت چپ ۲ دانه اول را از رو گرفته و با میل سمت راست ۲ دانه دوم را از پشت گرفته و هر ۴ دانه را از زیر میبافیم .

به همین صورت این جابجایی دانه ها را هر ۴ رج درمیان انجام می دهیم ( تکرار رج ۴ )

 

نحوه بافت پیچ لوزی

نحوه بافت پیچ لوزی

نحوه بافت پیچ لوزی :

هر سمت چپ مدل به ۲۰ دانه تقسیم می شود ؛

رج ۱ ) ۸ دانه از رو ، ۴ دانه از زیر ، ۸ دانه از رو .

رج ۲ ) ج ۲ و تمام رجهای جفت همان طوری که دانه دیده می شود .

رج ۳ ) ۸ دانه از رو ، ۴ دانه را از میل خارج کرده با میل سمت راست ۲ دانه دوم را از پشت گرفته و با میل سمت چپ ۲ دانه اول را از رو گرفته ۲ دانه میل راست را به میل سمت چپ می دهیم و ۴ دانه را از زیر میبافیم .

رج ۴ ) ۶ دانه را از رو ، دو دانه از زیر و دو دانه از رو را از میل خارج کرده با میل سمت راست دو دانه از زیر را از رو گرفته و با میل سمت چپ ۲ دانه از رو را از پشـت گرفتـه ۲ دانه از زیر را زیـر میبافیم ۲ دانه از رو را از رو میبافیم ، ۲ دانه از زیر ۲ دانه از رو بعدی را نیز از میل خارج کرده با میل ۲ دانه از زیر را از رو با میل سمت راست ۲ دانه از رو را از پشت گرفته ۲ دانه از رو را از رو بافته ، ۲ دانه از زیر را از زیر میبافیم به همین صـورت هر یک رج درمیان از دانه های ۸ دانهای ۲ دانه را کم می کنیم و به وسـط لوزی می دهیم تا زمانی که ۲ دانه باقی بماند ( نصف لوزی ) .

تا اینجا لوزی ما باز شده و یک نصف لوزی بافته شده است برای این که لوزی ما کامل شود به این صورت عمل می کنیم . ۲ دانه از زیر و ۲ دانه از رو را از میل خارج کرده با میل سمت ۲ دانه از زیر را از رو گرفته ، ۲ دانه از رو را با میل سمت چپ از پشت گرفته ۲ دانه از رو را از رو میبافیم ۲ دانه از زیر را از زیر میبافیم دوباره ۲ دانه از رو و ۲ دانه از زیر را از میل خارج کرده با میل سـمت راسـت دو دانه از زیر را از رو گرفته با میل سمت چپ ۲ دانه از رو را از پشت گرفته ۲ دانـه از زیـر را از زیر میبافیم ۲ دانـه از رو را از رو میبافیم به همین صـورت بافت را ادامه می دهیم و هر بار به تعداد دانه های کناری اضافه و از تعداد دانه های وسط لوزی کم خواهیم کرد تا ۴ دانه از زیر دوباره به هم برسند و دوباره از رج ۳ بافت را تکرار می کنیم .

بافتنی

بافتنی /بافت بسیار زیبا سارافون دخترانه

بافتنی

بافتنی / نحوه بافت بلوز آستین کوتاه دخترونه

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا